B 918.2

18 AWG (0,81 mm2), White & White-Black, Grey & Grey-Black, Purple
& Purple-Black, Green & Green-Black, Blue, d 2 mm, D 12 mm.